pass

pass
1. verb
1) (to move towards and then beyond (something, by going past, through, by, over etc): I pass the shops on my way to work; The procession passed along the corridor.) gå/kjøre forbi, passere
2) (to move, give etc from one person, state etc to another: They passed the photographs around; The tradition is passed (on/down) from father to son.) sende rundt/videre; gå i arv
3) (to go or be beyond: This passes my understanding.) gå over ens forstand, overstige
4) ((of vehicles etc on a road) to overtake: The sports car passed me at a dangerous bend in the road.) kjøre forbi
5) (to spend (time): They passed several weeks in the country.) tilbringe
6) ((of an official group, government etc) to accept or approve: The government has passed a resolution.) godkjenne, vedta
7) (to give or announce (a judgement or sentence): The magistrate passed judgement on the prisoner.) forkynne, avgi kjennelse
8) (to end or go away: His sickness soon passed.) gå over
9) (to (judge to) be successful in (an examination etc): I passed my driving test.) bestå
2. noun
1) (a narrow path between mountains: a mountain pass.) fjellovergang, skar
2) (a ticket or card allowing a person to do something, eg to travel free or to get in to a building: You must show your pass before entering.) adgangstegn/-kort; fribillett
3) (a successful result in an examination, especially when below a distinction, honours etc: There were ten passes and no fails.) bestått (karakter)
4) ((in ball games) a throw, kick, hit etc of the ball from one player to another: The centre-forward made a pass towards the goal.) pasning
- passing
- passer-by
- password
- in passing
- let something pass
- let pass
- pass as/for
- pass away
- pass the buck
- pass by
- pass off
- pass something or someone off as
- pass off as
- pass on
- pass out
- pass over
- pass up
passere
I
subst. \/pɑːs\/
1) (fjell)pass, fjellovergang, skar
2) (luftfart) overflyging
3) (trang) passasje, (fremkommelig) vei, gjennomgang
4) passering, gjennomkjøring, krysning, tilnærmelse
5) (om eksamen) (vitnesbyrd om) bestått eksamen, det å bestå en eksamen
Jane knew she had to get a pass on this exam
Jane visste at hun måtte få bestått på denne eksamen
6) adgangskort, adgangstegn, passerseddel, leidebrev
7) (militærvesen) passerseddel, permisjonsseddel
8) (fekting e.l.) utfall, støt
9) krise, kritisk punkt, kritisk situasjon, vendepunkt
10) (overført, hverdagslig) tilnærmelse
11) (sport) pasning, avlevering, sentring
12) (om seiling) led, løp
13) (kortspill) pass
14) (magi e.l.) håndbevegelse, strykning
15) (gammeldags) strede
at the last pass når det kommer til stykket, i siste instans
be at a pretty pass være ille ute, sitte fint i det
things are at a pretty pass
det står virkelig ille til\/nå sitter vi nydelig i det
bring to pass (noe gammeldags) foranledige, forårsake (om tid) føre med seg
come to a pretty pass toppe seg, bli kritisk
things came to such a pretty pass that we had to sell the house
det gikk så langt at vi måtte selge huset
come to pass (noe gammeldags) skje, tildra seg, hende
and it came to pass in those days
og det skjedde i de dager
complete pass (amer., fotball) godkjent pasning
free pass fribillett
hold the pass holde skansen, forsvare sin sak
make a pass at gjøre et utfall mot, lange ut etter gjøre tilnærmelser til, gjøre kur til, flørte med bli nærgående mot
mesmeric passes (magi e.l.) magnetiske strykninger
passes (magi e.l.) manipulasjoner (med hendene)
sell the pass (overført) forråde saken oppgi stillingen
II
verb \/pɑːs\/
1) passere, gå forbi (hverandre), komme forbi, komme gjennom, komme over, kjøre forbi, reise gjennom
they would not let me pass
de ville ikke la meg passere
the road was too narrow for cars to pass
veien var for smal til at biler kunne passere hverandre
all the events of the day passed before my mind's eye
alle hendelsene passerte i revy (for meg)
the ship passed the channel
skipet passerte (gjennom) kanalen
2) gå forbi, kjøre forbi, komme forbi, reise forbi
please, let me pass!
vær så snill å la meg komme forbi!\/kan jeg få komme forbi?
we must have passed each other
vi må ha gått forbi hverandre
we passed through the town
vi kjørte gjennom byen
not a word passed her lips
ikke et ord kom over leppene hennes
3) la passere, slippe gjennom, la komme forbi, tre (igjennom)
he passed me over the tracks
han lot meg krysse skinnegangen
4) (om tid e.l.) gå, svinne, dø ut
time passed quickly
tiden gikk fort
six months have passed since then
det er gått seks måneder siden den gang
these are the customs that are passing
dette er de utdøende skikkene
5) (om tid) tilbringe, fordrive
we passed the summer at home
vi tilbrakte sommeren hjemme
what can we do to pass the time?
hva kan vi gjøre for å få tiden til å gå?
they passed their time (in) reading books
de fordrev tiden med å lese bøker
6) forandre(s), forandre seg, forvandle(s), gå over (til), bli til
when water boils it passes into steam
når vann koker, går det over til damp
7) la gå rundt, gi, rekke, sende
pass (me) the salt, please!
kan du være så snill å sende meg saltet?
8) (om eiendom e.l.) gå i arv, gå videre, gå over
9) (ut)veksle
a few words passed between them
de vekslet et par ord
10) (om smerte e.l.) gå over, opphøre, forsvinne, avta, forta seg
the pain soon passed
smertene avtok raskt
11) (sport) avlevere, passe, sentre, gi\/sende ballen videre
12) (kortspill) passe, melde pass
13) passere, gå upåaktet hen, godta
his remarks passed without comment
bemerkningene hans gikk upåaktet hen
that kind of behaviour may pass in certain circles
den slags oppførsel kan kanskje passere i visse kretser
14) gå, (la) gjelde, være gangbar, passere
these old coins won't pass in England
disse gamle myntene er ikke gangbare i England
15) finne sted, foregå, hende, skje
did you see what was passing?
så du hva som skjedde?\/så du hva som foregikk
the action of the play passed in London
handlingen i stykket fant sted i London
16) gjennomgå, gjennomleve
17) (om eksamen e.l.) bestå, la stå, godkjenne, godta
they passed the examination
de bestod eksamen\/de klarte eksamen
the professor passed most of the candidates
professoren lot de fleste av kandidatene stå
the scene was passed by the censors
scenen kom gjennom sensuren
will the play pass the censors?
vil stykket komme gjennom sensuren?
18) (om falske penger e.l.) sette i omløp, (la) sirkulere, (forsøke å) bruke
they passed a bad cheque
de forsøkte seg med en sjekk uten dekning\/de prøvde å heve en ugyldig sjekk
19) (parlamentarisk, om lov) vedta(s), bli vedtatt, bli godkjent, gå gjennom
the Parliament passed the bill
parlamentet vedtok (lov)forslaget
the bill passed
lovforslaget ble vedtatt
20) (jus) avsi dom, felle dom, dømme, domfelle
21) (fekting) gjøre utfall, stikke
22) (overført) overgå, overstige, gå over, overskride, gå (ut) over
it passes my comprehension
det går over min forstand
it passes belief
det er helt utrolig
it passes all description
det trosser enhver beskrivelse
23) la defilere forbi, la passere forbi, la marsjere forbi
24) (matlaging) sile, male, kverne
she passed the meat through the mincer
hun kjørte kjøttet gjennom kvernen\/hun malte kjøttet
25) (gammeldags) overtreffe
be passed for active service bli kjent stridsdyktig, bestå kravene for militærtjeneste
let pass la passere, la gå upåaktet hen se gjennom fingrene med
we'll let that pass, but
det får så være, men\/la gå, men
pass along (på buss e.l.) fortsette videre, gå fremover, la gå videre, sende videre
pass along!
fortsett videre innover i vognen!
pass an oath seoath
pass an ordeal seordeal
pass a remark seremark, 1
pass as\/for somebody\/something utgi seg for noen\/noe, (la) gå, gjelde, (la) passere
he tried to pass as a count
han forsøkte utgi seg for å være greve
gå for, bli regnet for, bli tatt for
he would easily pass for a Norwegian
han vil lett kunne gå for å være norsk \/ folk tar ham lett for å være norsk
pass away svinne bort, svinne hen, forsvinne sovne inn, vandre, dø reise bort, dra bort (om smerte, vrede e.l.) drive over, gå over (om tid) fordrive, la gå opp i røyk, skusle bort
pass by gå under
he passes by the name of Blake
han går under navnet Blake
gå forbi, passere (overført) renne bort, forsvinne (overført) forbigå, la gå upåaktet hen
she couldn't pass the matter by
hun kunne ikke la det passere
pass criticism (up)on secriticism
pass down bringe videre, la gå i arv, føre videre, overlevere
pass hence gå bort, dø
pass in review sereview, 1
pass into komme inn på, få plass på
pass judgement (on) sejudgement
pass off gå over, forsvinne, gi seg
the pain will soon pass off
smertene vil snart gi seg
forløpe, gå
everything passed off very well
alt forløp riktig bra
avverge, parere, redde
he passed it off with a laugh
han slo det bort med en spøk
she passed off what could have been an awkward situation
hun avverget det som kunne ha blitt en pinlig situasjon
I tried to pass it off
jeg forsøkte å late som ingenting
pass on gå videre, fortsette
let's pass on to another subject
la oss gå over til et annet emne
gi, sende videre
pass on to overlate til
pass (up)on a case secase
pass out besvime (om motor e.l.) slukne
pass over (la) gli over, føre over
he passed his eyes over the manuscript
han tok en rask kikk på manuskriptet
a smile passed over her face
et smil for over ansiktet hennes
gå over, opphøre
the storm soon passed over
stormen var snart over
forbigå, ikke ense, la gå upåaktet hen
pass it over in silence
la det bli forbigått i stillhet
hoppe over, se bort fra, ignorere
pass over the details
se bort fra detaljene
(overført) forbigå (ved forfremmelse)
he was passed over
han ble forbigått
rekke, sende, gi videre
pass me (over) the salt please
vær så snill å rekke meg saltet\/kan du være så snill å rekke meg saltet?
pass over to tilfalle
pass round sende rundt, la gå rundt
the cakes were passed round
kakene ble sendt rundt
the bottle was passed round
flasken gikk rundt
the news was soon passed round
nyheten ble snart sendt videre
pass sentence on (jus) sesentence, 1
pass something by in silence la noe bli forbigått i stillhet
pass something off on somebody prakke noe på noen
pass the buck sebuck, 1
pass the time of day (with) setime, 1
pass through gå gjennom, passere gjennom, reise gjennom (overført, om utdannelse) gå gjennom, ta eksamen ved, passere
the students must pass through several stages
studentene må gjennom flere stadier
(overført) gjennomgå, gå gjennom, oppleve
he has passed through a crisis
han har vært gjennom en krise
pass to tilfalle
the property passed to other hands
eiendommen gikk over på andre hender\/eiendommen fikk nye eiere
pass under gå under (et navn\/en identitet)
pass unnoticed gå upåaktet hen
pass up (hverdagslig) avslå, si nei takk til
he passed it up
han ville ikke ha noe med det å gjøre
gå glipp av
pass up an opportunity seopportunity

English-Norwegian dictionary. 2013.

Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • Pass — Pass, v. i. [imp. & p. p. {Passed}; p. pr. & vb. n. {Passing}.] [F. passer, LL. passare, fr. L. passus step, or from pandere, passum, to spread out, lay open. See {Pace}.] 1. To go; to move; to proceed; to be moved or transferred from one point… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • PASS — vi 1 a: to issue a decision, verdict, or opinion the Supreme Court pass ed on a statute b: to be legally issued judgment pass ed by default 2: to go from the control, ownership, or possession of one person or group to that of …   Law dictionary

 • pass — Ⅰ. pass [1] ► VERB 1) move or go onward, past, through, or across. 2) change from one state or condition to another. 3) transfer (something) to someone. 4) kick, hit, or throw (the ball) to a teammate. 5) (of time) go by. 6) …   English terms dictionary

 • Pass — Pass, v. t. 1. In simple, transitive senses; as: (a) To go by, beyond, over, through, or the like; to proceed from one side to the other of; as, to pass a house, a stream, a boundary, etc. (b) Hence: To go from one limit to the other of; to… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • pass — [n1] opening through solid canyon, cut, gap, gorge, passage, passageway, path, ravine; concepts 509,513 Ant. closing, closure pass [n2] authorization, permission admission, chit*, comp, free ride*, furlough, identification, license, order, paper …   New thesaurus

 • pass — pass1 [pas, päs] n. [ME pas: see PACE1] a narrow passage or opening, esp. between mountains; gap; defile pass2 [pas, päs] vi. [ME passen < OFr passer < VL * passare < L passus, a step: see PACE1] 1. to go o …   English World dictionary

 • Pass — Pass, n. [Cf. F. pas (for sense 1), and passe, fr. passer to pass. See {Pass}, v. i.] 1. An opening, road, or track, available for passing; especially, one through or over some dangerous or otherwise impracticable barrier; a passageway; a defile; …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Pass — (von französisch passer „überschreiten“) bezeichnet: Reisepass, einen amtlichen Identitätsausweis zur Legitimation bei Auslandsreisen Pass (Sport), das gezielte Übergeben des Sportgerätes im Sport eine Schaltung, um bestimmte Signalanteile… …   Deutsch Wikipedia

 • PASS ID — is a proposed U.S. law intended to replace REAL ID. Like REAL ID, it implements federal standards for state identification documents. Currently, states are not obligated to follow the standards, but if PASS ID takes full effect, federal agencies… …   Wikipedia

 • pass as — ● pass * * * pass as [phrasal verb] 1 pass as (someone or something) : to cause people to believe that you are (someone or something that you are not) He thought that growing a mustache would help him pass as an adult. Your mom could pass as your …   Useful english dictionary

 • PASS — Cette page d’homonymie répertorie les différents sujets et articles partageant un même nom …   Wikipédia en Français

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”